Luyện bài tập với chủ đề "Bài tập: Những thành tựu văn hóa trong buổi đầu thời cận đại" - Lớp 11

NHẬN BIẾT (50%)

THÔNG HIỂU (27%)

VẬN DỤNG (4%)

VẬN DỤNG CAO (19%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện