Luyện bài tập với chủ đề "Hiện tượng tự cảm - Năng lượng từ trường" - Lớp 11

NHẬN BIẾT (15%)

THÔNG HIỂU (18%)

VẬN DỤNG (65%)

VẬN DỤNG CAO (2%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện