Luyện bài tập với chủ đề "Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm" - Lớp 10

NHẬN BIẾT (16%)

THÔNG HIỂU (47%)

VẬN DỤNG (32%)

VẬN DỤNG CAO (5%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện