Luyện bài tập với chủ đề "Momen của lực - Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định" - Lớp 10

NHẬN BIẾT (6%)

THÔNG HIỂU (9%)

VẬN DỤNG (81%)

VẬN DỤNG CAO (3%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện