Luyện bài tập với chủ đề "Bài 5. Khái niệm Văn minh. Một số nền văn minh phương Đông thời kì cổ- trung đại" - Lớp 10

NHẬN BIẾT (62%)

THÔNG HIỂU (22%)

VẬN DỤNG (5%)

VẬN DỤNG CAO (11%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện