Luyện bài tập với chủ đề "Bài 17.Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí" - Lớp 10

NHẬN BIẾT (12%)

THÔNG HIỂU (35%)

VẬN DỤNG (41%)

VẬN DỤNG CAO (12%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện