Luyện bài tập với chủ đề "Bài 17. Động năng và thế năng. Định luật bảo toàn cơ năng" - Lớp 10

NHẬN BIẾT (3%)

THÔNG HIỂU (29%)

VẬN DỤNG (66%)

VẬN DỤNG CAO (2%)


  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện