Đề kiểm tra học kì II - Đề số 4

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 40 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 3 + chương 4 + chương 5

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu
Câu 2 Thông hiểu

Rượu etylic và axit axetic đều tác dụng được với


Câu 3 Thông hiểu

Đun nóng axit axetic với rượu etylic có axit sunfuric làm xúc tác thì người ta thu được một chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước và nổi trên mặt nước. Sản phẩm đó là


Câu 4 Thông hiểu

Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom?


Câu 6 Thông hiểu

Chất hữu cơ X khi thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng thì thu được 1 sản phẩm duy nhất, X là :


Câu 8 Thông hiểu

Nguyên tố X có cấu tạo như sau: điện tích hạt nhân là 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron. Tính chất hóa học cơ bản của X là


Câu 9 Thông hiểu

Đốt cháy chất hữu cơ X (X là một trong số các chất tinh bột, saccarozơ, glucozơ, protein) thấy sản phẩm tạo ra là CO2, H2O và N2. Vậy X có thể là


Câu 12 Nhận biết

Một số protein tan được trong nước tạo thành dung dịch keo, khi đun nóng hoặc cho thêm hóa chất vào dung dịch này thường xảy ra kết tủa protein. Hiện tượng đó gọi là


Câu 13 Nhận biết
Câu 14 Thông hiểu

Trong các khí sau : CH4, H2, Cl2, O2. Khí nào khi trộn với nhau tạo ra hỗn hợp nổ ?


Câu 15 Thông hiểu

Cho rượu etylic nguyên chất tác dụng với kali dư. Số phản ứng hóa học xảy ra là


Câu 16 Vận dụng

Số công thức cấu tạo của C4H10


Câu 17 Vận dụng

Một hợp chất X chứa 3 nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 21 : 2 : 4. Hợp chất X có công thức đơn giản nhất trùng với CTPT. CTPT X là:


Câu 18 Vận dụng

Một hợp chất hữu cơ Y khi đốt cháy hoàn toàn thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Đồng thời số mol oxi tối thiểu cần dùng bằng 4 lần số mol của Y. Biết trong Y chỉ chứa 1 nguyên tử O. Công thức phân tử của Y là


Câu 19 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn một ankan thu được 2,24 lít khí CO2 và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của ankan là


Câu 20 Vận dụng

Cho các hợp chất sau: CH4, C2H6, C2H4, H2. Có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch nước brom ở nhiệt độ thường?


Câu 21 Vận dụng

Có 3 bình, mỗi bình chứa 1 trong các khí sau: metan, axetilen, khí cacbonic. Đánh số A, B, C vào các bình này và tiến hành các thí nghiệm với từng chất khí. Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

Thuốc thử

A

B

C

Dung dịch brom

Không hiện tượng

Mất màu

Không hiện tượng

Dung dịch nước vôi trong

Không hiện tượng

Không hiện tượng

Vẩn đục

Hãy cho biết 3 bình A, B, C chứa lần lượt những khí nào?


Câu 22 Vận dụng

Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 23,55 gam brombenzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt 85%.


Câu 23 Vận dụng

Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam rượu etylic nguyên chất là


Câu 24 Vận dụng

Thể tích ancol etylic 92o cần dùng là bao nhiêu để điều chế được 2,24 lít C2H4 (đktc). Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 62,5% và D = 0,8 g/ml.


Câu 25 Vận dụng

Giấm ăn là dung dịch của axit axetic trong nước, trong đó nồng độ axit axetic từ 2-5%. Lượng axit axetic tối thiểu có trong 1 lít giấm ăn (Dgiấm ăn = 1,01 g/ml) là


Câu 26 Vận dụng

Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là


Câu 27 Vận dụng

Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thuỷ phân 34,2 gam saccarozơ rồi tiến hành phản ứng tráng gương. Tính lượng Ag tạo thành sau phản ứng, biết hiệu suất cả quá trình tráng gương là 80%?


Câu 28 Vận dụng

Thủy phân 1 kg sắn chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Với hiệu suất phản ứng 85%, lượng glucozơ thu được là


Câu 29 Vận dụng

Trùng hợp 22,4 lít C2H4 (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng polime thu được là bao nhiêu? Biết hệ số trùng hợp là 500.


Câu 30 Vận dụng

Trùng hợp 0,5 tấn etilen với hiệu suất 90% thì khối lượng polietilen thu được là