Đề kiểm tra học kì II - Đề số 2

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 40 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 3 +chương 4 + chương 5

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết
Câu 4 Nhận biết
Câu 7 Thông hiểu

Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ phần trăm từ


Câu 9 Thông hiểu

Phương trình: 6nCO2 + 5nH2O $\xrightarrow[anh\,sang]{clorophin}$ (C6H10O5)n + 6nO2, là phản ứng hoá học chính của quá trình nào sau đây?


Câu 11 Thông hiểu
Câu 12 Nhận biết
Câu 13 Thông hiểu

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn:


Câu 14 Thông hiểu

Hãy cho biết trong các chất sau: C2H4, C3H4, C2H6, C2H2 có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch brom?


Câu 15 Nhận biết

Một số protein tan được trong nước tạo thành dung dịch keo, khi đun nóng hoặc cho thêm hóa chất vào dung dịch này thường xảy ra kết tủa protein. Hiện tượng đó gọi là


Câu 16 Thông hiểu

Phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng dùng để điều chế


Câu 17 Thông hiểu

Những phát biểu nào sau đây không đúng?

1) Metan tác dụng với clo khi có ánh sáng.

2) Metan là chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí.

3) Metan cháy tỏa nhiều nhiệt nên được dùng làm nhiên liệu trong đời sống và trong sản xuất.

4) Hỗn hợp giữa metan và clo là hỗn hợp nổ.

5) Trong phân tử metan có bốn liên kết đơn C-H.

6) Metan tác dụng với clo ở điều kiện thường.


Câu 18 Vận dụng

Phân tử hợp chất hữu cơ A có 2 nguyên tố. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất A thu được 5,4 gam nước. Biết khối lượng mol của A là 30 gam. Công thức phân tử của A là


Câu 19 Vận dụng

Cho các hợp chất sau: CH4, C2H6, C2H4, H2. Có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch nước brom ở nhiệt độ thường?


Câu 20 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít hỗn hợp khí metan và axetilen cần dùng 13,44 lít khí oxi. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp là


Câu 22 Vận dụng

Cho 11,2 lít khí etilen (đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric (H2SO4) làm xúc tác, thu được 9,2 gam rượu etylic. Hiệu suất phản ứng là


Câu 23 Vận dụng

Cho 10,1 gam dung dịch rượu etylic tác dụng với kim loại Na dư thu được 2,8 lít H2 (đktc). Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml và của nước là 1 g/ml. Xác định độ rượu đem tham gia phản ứng?


Câu 24 Vận dụng

Cho 150 ml dung dịch axit axetic tác dụng hết với 100 ml dung dịch NaOH 0,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 3,26 gam chất rắn khan. Nồng độ mol của dung dịch axit axetic ban đầu là


Câu 25 Vận dụng

Cho sơ đồ phản ứng sau: C2H4 → X → CH3COOH → CH3COOC2H5. Chất X là


Câu 26 Vận dụng

Thuỷ phân hoàn toàn m gam saccarozơ thu được 270 gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ. Giá trị của m là


Câu 27 Vận dụng

Thủy phân 1 kg sắn chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Với hiệu suất phản ứng 85%, lượng glucozơ thu được là


Câu 28 Vận dụng

Polietilen có khối lượng phân tử 14000 đvC. Hệ số trùng hợp n là


Câu 29 Vận dụng

Cao su Buna là cao su tổng hợp rất phổ biến, có công thức cấu tạo như sau:

…-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2-…

Công thức một mắt xích và công thức tổng quát của cao su Buna là


Câu 30 Vận dụng cao

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít anken A trong oxi dư thu được hỗn hợp khí B. Cho B lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng Ca(OH)2 dư. Thấy khối lượng bình 1 tăng 5,4 gam, bình 2 có 30 gam kết tủa. CTPT của A là