Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 2

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 + 2

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Sản phẩm của phản ứng phân hủy canxicacbonat bởi nhiệt là :


Câu 2 Nhận biết

Trong các loại phân bón sau, phân bón hoá học kép là:


Câu 4 Thông hiểu

Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?


Câu 5 Nhận biết

Trong công nghiệp, sản xuất axitsunfuric qua mấy công đoạn


Câu 6 Thông hiểu

1 mol đồng (nhiệt độ áp suất trong phòng thí nghiệm), thể tích 7,16 cm3, có khối lượng riêng tương ứng là:


Câu 7 Thông hiểu

Có thể dùng dung dịch HCl để nhận biết các dung dịch không màu sau đây:


Câu 8 Nhận biết

Dãy các kim loại được xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần là


Câu 10 Nhận biết

Thép là hợp kim Fe – C và một số nguyên tố khác, trong đó C chiếm khoảng


Câu 12 Nhận biết

Chất nào sau đây khi phản ứng với nước tạo thành dung dịch mang tính axit?


Câu 13 Nhận biết
Câu 14 Nhận biết

Có 2 dung dịch không màu là Ca(OH)2 và NaOH. Để phân biệt 2 dung dịch này bằng phương pháp hoá học dùng


Câu 15 Thông hiểu

Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe bằng dung dịch HCl, sau phản ứng thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:


Câu 16 Thông hiểu

Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?


Câu 18 Thông hiểu

Bazơ nào sau đây không bị phân hủy bởi nhiệt?


Câu 20 Thông hiểu

Sản phẩm khi đốt cháy nhôm trong khí oxi (O2) là:


Câu 21 Vận dụng

Biết rằng 1,12 lít khí cacbon đioxit (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH tạo ra muối trung hòa. Nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng là


Câu 22 Vận dụng

Thổi 2,464 lít khí CO2 vào một dung dịch NaOH thì được 9,46 gam hỗn hợp 2 muối Na2CO3 và NaHCO3. Nếu muốn chỉ thu được muối NaHCO3 thì cần thêm bao nhiêu lít khí cacbonic nữa?


Câu 23 Vận dụng

Nhiệt phân hoàn toàn x gam Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi thu được 24 gam chất rắn. Giá trị bằng số của x là:


Câu 24 Vận dụng

Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Ba(OH)2, NaOH, Na2SO4. Chỉ cần dùng thêm 1 hóa chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên?


Câu 25 Vận dụng

Để phân biệt  hai dung dịch NaOH và Ba(OH)2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử:


Câu 26 Vận dụng

Một loại phân dùng để bón cho cây được một người sử dụng với khối lượng là 500 gam, phân này có thành phần hóa học là (NH4)2SO4. Cho các phát biểu sau về loại phân bón trên:

(1) Loại phân này được người đó sử dụng nhằm cung cấp đạm và lân cho cây.

(2) Thành phần phần trăm nguyên tố dinh dưỡng có trong 200 gam phân bón trên là 21,21%

(3) Khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng có trong 500 gam phân bón trên là 106,06 gam.

(4) Loại phân này khi hòa tan vào nước thì chỉ thấy một phần nhỏ phân bị tan ra, phần còn lại ở dạng rắn dẻo.

(5) Nếu thay 500 gam phân urê bằng 500 gam phân bón trên thì sẽ có lợi hơn.

Số phát biểu đúng là


Câu 27 Vận dụng

Nguyên liệu chính để sản xuất nhôm là:


Câu 28 Vận dụng

Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Fe2Ovà Al trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2. Mặt khác nếu cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 0,4 mol H2. Số mol Al trong X là


Câu 29 Vận dụng cao

Hòa tan hoàn toàn một kim loại R có hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 9,8% (loãng) vừa đủ, sau phản ứng thu được dung dịch X chứa muối Y với nồng độ phần trăm là 14,394%. Kim loại R là:


Câu 30 Vận dụng cao

Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH dư thì được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là