Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 1

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 + 2

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Thép là hợp kim Fe – C và một số nguyên tố khác, trong đó C chiếm khoảng


Câu 2 Thông hiểu

Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit (Na2SO3). Chất khí nào sinh ra ?


Câu 4 Nhận biết

Trong các loại phân bón hoá học sau loại nào là phân đạm ?


Câu 8 Nhận biết

Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là:


Câu 9 Thông hiểu

Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe bằng dung dịch HCl, sau phản ứng thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:


Câu 10 Thông hiểu

Cặp chất không thể tồn tại trong một dung dịch (tác dụng được với nhau) là:


Câu 11 Thông hiểu

Hóa chất nào sau đây dùng để khử chua đất trong công nghiệp?


Câu 13 Nhận biết
Câu 14 Nhận biết

Hãy chọn cách sắp xếp theo tính hoạt động hóa học tăng dần (từ trái sang phải) của các nhóm kim loại sau:


Câu 15 Thông hiểu

1 mol đồng (nhiệt độ áp suất trong phòng thí nghiệm), thể tích 7,16 cm3, có khối lượng riêng tương ứng là:


Câu 16 Thông hiểu

Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?


Câu 18 Nhận biết

Trong công nghiệp, sản xuất axitsunfuric qua mấy công đoạn


Câu 19 Thông hiểu

Các nhóm kim loại nào sau đây phản ứng với HCl sinh ra khí H2?


Câu 21 Vận dụng

0,05 mol FeO  tác dụng vừa đủ với:


Câu 22 Vận dụng

Cho 1,68 lít CO2 (đktc) sục vào bình đựng 250 ml dung dịch KOH dư. Biết thể tích dung dịch trước và sau phản ứng không thay đổi Nồng độ mol/lit của muối thu được sau phản ứng là


Câu 23 Vận dụng

Trộn 400 gam dung dịch KOH 5,6% với 300 gam dung dịch CuSO4 16%. Khối lượng kết tủa thu được là:


Câu 24 Vận dụng

Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Ba(OH)2, NaOH, Na2SO4. Chỉ cần dùng thêm 1 hóa chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên?


Câu 25 Vận dụng

Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch các chất sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Thuốc thử để nhận biết cả ba chất là:


Câu 26 Vận dụng

Để nhận biết 2 loại phân bón hoá học NH4NO3 và NH4Cl, ta dùng dung dịch:


Câu 28 Vận dụng

Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Fe2Ovà Al trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2. Mặt khác nếu cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư sẽ thu được 0,4 mol H2. Số mol Al trong X là


Câu 29 Vận dụng cao

Hòa tan 2,8 gam một kim loại R có hóa trị II bằng một hỗn hợp gồm 80 ml dung dịch H2SO4 0,5M và 200 ml dung dịch HCl 0,2M thu được dung dịch A và V lít khí H2(ở đktc). Để trung hòa dung dịch A thì cần 100 ml dung dịch KOH 0,2M. Phát biểu nào dưới đây về bài toán trên là chưa đúng?


Câu 30 Vận dụng cao

Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH dư thì được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là