Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 01

Số câu: 25 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài máy phát điện xoay chiều đến hết chương 2, chương 3, chương 4

Bắt đầu làm bài