Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 03

Số câu: 25 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài A1 đến A9 và các bài B1 đến B10

Bắt đầu làm bài