Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 05

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập nội dung csc bài chương 1

Bắt đầu làm bài