Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 04

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Ôn tập nội dung các bài chương 1

Bắt đầu làm bài