Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 2 - Đề số 3

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 6 đến 8

Bắt đầu làm bài
Câu 5 Thông hiểu
Câu 7 Nhận biết

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, chủ nghĩa phát xít đã lên nắm quyền ở những quốc gia nào?

 


Câu 9 Vận dụng

Tính chất điển hình của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

 


Câu 10 Vận dụng cao