Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Đầu những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế của Liên Xô có điểm gì nổi bật?


Câu 2 Thông hiểu
Câu 5 Nhận biết