Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 (lần 2) - Đề số 03

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Từ bài C7 đến bài C10

Bắt đầu làm bài