Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 (lần 2) - Đề số 01

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Từ bài C7 đến bài C10

Bắt đầu làm bài
Câu 3 Thông hiểu
Câu 6 Thông hiểu
Câu 8 Nhận biết
Câu 10 Vận dụng

Một người được chụp ảnh đứng cách máy ảnh \(2m\). Hỏi ảnh của người ấy trên phim cao bao nhiêu cm? Biết người ấy cao \(1,5m\), phim cách vật kính \(5cm\).


Câu 11 Vận dụng

Khi nhìn một tòa nhà cao \(10m\) ở cách mắt \(20m\) thì ảnh của tòa nhà trên màng lưới mắt có độ cao bao nhiêu? Biết khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới là \(2cm\).