Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 (lần 1) - Đề số 02

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Từ bài B11 đến B15

Bắt đầu làm bài
Câu 5 Nhận biết

Máy phát điện xoay chiều có mấy bộ phận chính?


Câu 7 Nhận biết

Biểu thức nào sau đây tính công suất của dòng điện:


Câu 11 Vận dụng

Trên cùng một đường dây dẫn tải đi một công suất điện xác định dưới một hiệu điện thế \(100000V\). Phải dùng hiệu điện thế ở hai đầu dây này là bao nhiêu để công suất hao phí vì tỏa nhiệt giảm đi hai lần?


Câu 12 Vận dụng

Một máy biến thế có số vòng dây cuộn thứ cấp gấp 3 lần số vòng dây cuộn sơ cấp thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp so với hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp sẽ: