Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 (lần 1) - Đề số 01

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Từ bài B11 đến B15

Bắt đầu làm bài