Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 (lần 1) - Đề số 01

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Từ bài B11 đến B15

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu
Câu 4 Thông hiểu

Tác dụng nào phụ thuộc vào chiều của dòng điện ?


Câu 8 Thông hiểu
Câu 10 Vận dụng

Một công suất P được tải đi trên cùng một dây dẫn. Công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế \(500000V\) với khi dùng hiệu điện thế \(100000V\) hơn kém nhau bao nhiêu lần?


Câu 11 Vận dụng

Trên cùng một đường dây dẫn tải đi một công suất điện xác định dưới một hiệu điện thế xác định, nếu dùng dây dẫn có đường kính tiết diện giảm đi một nửa thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ thay đổi như thế nào?


Câu 12 Vận dụng

Một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp \(3\) lần số vòng dây cuộn thứ cấp thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp so với hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp sẽ: