Đề kiểm tra 15 phút chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu

Dãy công thức hoá học của oxit tương ứng với các nguyên tố hoá học thuộc chu kì 3 là:


Câu 2 Thông hiểu

“Nước đá khô“  không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là


Câu 3 Nhận biết
Câu 4 Nhận biết

Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái


Câu 5 Nhận biết

Nguyên tố phổ biến thứ hai ở vỏ trái đất là


Câu 6 Nhận biết
Câu 7 Thông hiểu

Hỗn hợp khí X gồm O2, Cl2, CO2 SO2. Để thu được O2 tinh khiết, người ta dẫn X qua:


Câu 9 Vận dụng

Trong bình chữa cháy chứa khí nào sau đây?


Câu 10 Vận dụng

Cho H2 dư qua 8,14 gam hỗn hợp A gồm CuO, Al2O3 và FexOy nung nóng. Sau khi phản ứng xong, thu được 1,44 gam H2O và a gam chất rắn. Giá trị của a là :