Đề kiểm tra 15 phút chương 1 - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu

Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4  loãng là:


Câu 2 Nhận biết

Nhóm chất  tác dụng với nước và với dung dịch HCl là:


Câu 3 Thông hiểu

Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch H2SO4  loãng là:


Câu 5 Thông hiểu

Nhóm chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra chất kết tủa màu trắng:


Câu 6 Nhận biết

Để phân biệt 2 dung dịch HCl và H2SO4  loãng. Ta dùng kim loại


Câu 7 Nhận biết

Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là:


Câu 8 Vận dụng

Cho 4,8 gam kim loại magie tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohidric. Thể tích  khí Hiđro thu được ở đktc là:


Câu 9 Vận dụng

Cho 0,1mol kim loại kẽm vào dung dịch HCl dư. Khối lượng muối thu được là:


Câu 10 Vận dụng

Cho 21 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là: