Đề kiểm tra học kì II - Đề số 2

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: chương 4 + chương 5 + chương 6

Bắt đầu làm bài
Câu 3 Thông hiểu
Câu 4 Thông hiểu

Cho các bazơ sau: natri hiđroxit, bari hiđroxit, sắt (II) hiđroxit, đồng (II) hiđroxit, canxi hiđroxit, nhôm hiđroxit. Số các bazơ không tan trong nước là

 


Câu 5 Thông hiểu

Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn trong nước thay đổi như thế nào?

 


Câu 6 Nhận biết

Axit nào có nhiều trong dịch vị?


Câu 7 Thông hiểu
Câu 10 Thông hiểu

Khử hoàn toàn 8 gam một oxit của kim loại R (có hoá trị II) cần vừa đủ 2,24 lít H2 (đktc). Kim loại R là:


Câu 11 Nhận biết

Hai thể tích khí H2 với một thể tích khí nào sau đây tạo thành hỗn hợp nổ?

 


Câu 12 Thông hiểu

Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại oxit?

 


Câu 14 Thông hiểu

Cho các công thức oxit sau: CaO, CuO, NaO, CO2, CO3. Công thức oxit viết sai là

 


Câu 18 Thông hiểu
Câu 19 Thông hiểu
Câu 20 Thông hiểu

Chất nào sau đây dùng để điều chế khí oxi trong công nghiệp?

 


Câu 24 Vận dụng

Cho 6,5 gam Zn phản ứng với axit clohiđric (HCl) thấy có khí bay lên với thể tích là

 


Câu 25 Vận dụng

Hòa tan hỗn hợp gồm (12,4 gam Na2O và 15,3 gam BaO) vào nước dư, thu được m gam hỗn hợp gồm NaOH và Ba(OH)2. Tính m

 


Câu 26 Vận dụng

Hòa tan 10,6 gam Na2CO3 vào 456 ml nước thu được dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là

 


Câu 27 Vận dụng

Có 2 dung dịch NaOH nồng độ 2M và 0,5M. Cần phải pha chế chúng theo tỉ lệ thể tích như thế nào để thu được dung dịch NaOH 1M ?

 


Câu 28 Vận dụng

Cho 11,2 gam bột Fe vào 500 ml dung dịch HCl 1,2 M, phản ứng hoàn toàn thu được V lít khí H2 ở đktc.Giá trị của V là


Câu 29 Vận dụng cao

Trộn 50 ml dung dịch HNO3 nồng độ x mol/l với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M thu được dung dịch A. Cho một ít quỳ tím vào dung dịch A thấy có màu xanh. Thêm từ từ 100 ml dung dịch HCl 0,1M vào dung dịch A thấy quỳ trở lại màu tím. Tính nồng độ x


Câu 30 Vận dụng cao

Trong phòng thí nghiệm có 1 lớp học có 6 nhóm học sinh cần điều chế O2 từ hóa chất KClO3 để làm thí nghiệm. Mỗi nhóm cần thu 2 bình khí oxi, mỗi bình chứa 280 ml. Khối lượng KClO3 cần dùng là bao nhiêu? Biết các khí đo được ở đktc.