Đề kiểm tra học kì I - Đề số 2

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 + 2 + 3

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết
Câu 2 Nhận biết

Nguyên tử Cacbon có điện tích hạt nhân là 6+. Số electron lớp ngoài cùng của Cacbon là:


Câu 3 Thông hiểu

Khi nung kali penmanganat ở  nhiệt độ cao người ta thu được các sản phẩm là đikali penmanganat; mangandioxit và oxi.  Chọn phương trình chữ đúng với phản ứng trên?


Câu 4 Thông hiểu

Trong các hợp chất sau, hợp chất nào có hàm lượng nitơ cao nhất?


Câu 5 Nhận biết

Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và thể tích của chất khí (V) ở điều kiện tiêu chuẩn là:


Câu 6 Nhận biết

Trong các phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm … tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng. Từ điền vào dấu “…” là


Câu 7 Nhận biết

Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học?


Câu 8 Nhận biết
Câu 10 Thông hiểu

Cho 13,2g hỗn hợp gồm magie, sắt và kẽm cháy trong khí oxi, thu được 18g hỗn hợp chất rắn. Khối lượng oxi tham gia phản ứng là:


Câu 11 Nhận biết

Hỗn hợp là sự trộn lẫn của mấy chất với nhau?


Câu 12 Thông hiểu

Cho hình vẽ về cách thu khí dời nước như sau:

Hình vẽ bên có thể áp dụng để thu được khí nào trong các khí sau đây?


Câu 13 Thông hiểu

Cho 5,6 gam Fe phản ứng với 0,15 mol HCl theo phương trình: Fe + 2HCl \( \to\) FeCl2 + H2. Kết luận nào sau đây là chính xác:


Câu 15 Thông hiểu

Cho kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric (H2SO4) tạo ra khí hiđro (H2) và hợp chất nhôm sunfat Al2(SO4)3.  Phương trình hóa học của phản ứng là


Câu 17 Thông hiểu

Khi đốt lưu huỳnh trong không khí, lưu huỳnh hóa hợp với oxi tạo thành một chất khí có mùi hắc gọi là khí sunfurơ. Hỏi khí sunfurơ do những nguyên tố nào cấu tạo nên? Khí sunfurơ là đơn chất hay hợp chất?


Câu 18 Thông hiểu

Tính khối lượng khí H2 có trong 6,72 lít khí H(đo ở đktc)?


Câu 19 Nhận biết

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?


Câu 22 Vận dụng
Câu 23 Vận dụng

Phân tử đồng sunfat được tao bởi các nguyên tố Cu, S, O trong đó % khối lượng các nguyên tố đó: 40%, 20%, 40%. Xác định công thức phân tử của đồng sunfat.


Câu 24 Vận dụng

Cho các hiện tượng sau:

 (1) Mực hòa tan vào nước

(2) Khi đánh diêm có lửa bắt cháy

(3) Mặt trời mọc sương bắt đầu tan

(4) Sắt nung nóng để thành rèn dao, cuốc, xẻng

(5) Giũa một đinh sắt thành mạt sắt

Số các hiện tượng hóa học là:


Câu 26 Vận dụng

Phải lấy bao nhiêu gam sắt để có số nguyên tử nhiều gấp 2 lần số nguyên tử có trong 8 gam lưu huỳnh?


Câu 27 Vận dụng

Chất khí nhẹ hơn không khí là:


Câu 28 Vận dụng

Sắt tác dụng với dung dịch CuSO4 theo phương trình: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Nếu cho 11,2 gam sắt vào 40 gam CuSO4 thì sau phản ứng thu được khối lượng Cu là bao nhiêu?


Câu 29 Vận dụng cao

Hợp chất của nguyên tố X với S là X2S3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH3. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là


Câu 30 Vận dụng cao

Hợp chất A tạo bởi H và nhóm nguyên tử (XOy) hóa trị III. Biết rằng phân tử khối của A nặng bằng phân tử khối H2SO4 và nguyên tố oxi chiếm 65,31% về khối lượng của A. Công thức hóa học của hợp chất A là