Đề kiểm tra học kì I - Đề số 1

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 + 2 + 3

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết
Câu 2 Nhận biết

Định luật (định lý) nào sau đây được ứng dụng nhiều trong bộ môn hoá học lớp 8:


Câu 4 Nhận biết

Sắp xếp đúng trình tự các bước lập PTHH:

1) Viết PTHH

2) Cân bằng số nguyên tử của từng nguyên tố : tìm hệ số thích hợp đặt trước CTHH

3) Viết sơ đồ phản ứng là phương trình chữ của chất tham gia và sản phẩm

4) Viết sơ đồ phản ứng gồm CTHH của các chất tham gia và các sản phẩm


Câu 5 Nhận biết

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?


Câu 6 Thông hiểu

Cho hình vẽ về cách thu khí dời nước như sau:

Hình vẽ bên có thể áp dụng để thu được khí nào trong các khí sau đây?


Câu 7 Thông hiểu

Trong các chất sau hãy cho biết dãy nào chỉ gồm toàn đơn chất?


Câu 8 Nhận biết

Tính chất nào của chất trong số các tính chất sau đây có thể biết được bằng cách quan sát trực tiếp mà không cần dụng cụ đo hay làm thí nghiệm:


Câu 9 Nhận biết
Câu 10 Nhận biết

Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học?


Câu 11 Nhận biết

Công thức hóa học đúng của: Khí clo, Dây đồng, Nhôm oxit là:


Câu 12 Thông hiểu

Cho 5,6 gam Fe phản ứng với 0,15 mol HCl theo phương trình: Fe + 2HCl \( \to\) FeCl2 + H2. Kết luận nào sau đây là chính xác:


Câu 13 Nhận biết

Cho biết công thức tính số mol, khi đề bài cho biết thể tích (V) ở đktc:


Câu 15 Thông hiểu

Cho phương trình hóa học: aP2O5 + bH2O → cH3PO4. Sau khi cân bằng phương trình phản ứng thì giá trị của b là


Câu 16 Thông hiểu

Đốt cháy hoàn toàn 13,4 gam hỗn hợp X gồm: Fe, Al và Cu trong 2,24 lít khí O2 (đktc), sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: (biết oxi phản ứng hết)


Câu 17 Thông hiểu

Trong các hợp chất sau, hợp chất nào có hàm lượng sắt cao nhất?

a. FeO              b. Fe2O3                c. Fe3O4                    d. FeSO4                      e. FeS2.


Câu 19 Nhận biết

Số Avogadro có giá trị bằng:


Câu 22 Vận dụng

Một hợp chất gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử O và có phân tử khối là 160 đvC. X là nguyên tố nào sau đây?


Câu 23 Vận dụng

Tìm công thức hóa học của một oxit sắt gồm 2 nguyên tố Fe và O. Biết phân tử khối là 160. Tỉ số khối lượng của Fe và O là 7 : 3.


Câu 24 Vận dụng

Khi đốt nến (làm bằng Parafin), nến chảy lỏng thấm vào bấc. Sau đó, nến lỏng chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí có chứa oxi tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước. Hãy phân tích và chỉ ra ở giai đoạn nào diễn ra hiện tượng vật lí, giai đoạn nào diễn ra hiện tượng hóa học?


Câu 27 Vận dụng

Hỗn hợp khí SO2 và O2 có tỉ khối so với CH4 là 3. Thể tích khí  O2  cần thêm vào 4,48  lít hỗn hợp trên (đktc) để có tỉ khối so với CH4 giảm còn 2,8 là:


Câu 28 Vận dụng

Sắt tác dụng với dung dịch CuSO4 theo phương trình: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Nếu cho 11,2 gam sắt vào 40 gam CuSO4 thì sau phản ứng thu được khối lượng Cu là bao nhiêu?


Câu 29 Vận dụng cao

Hợp chất A tạo bởi H và nhóm nguyên tử (XOy) hóa trị III. Biết rằng phân tử khối của A nặng bằng phân tử khối H2SO4 và nguyên tố oxi chiếm 65,31% về khối lượng của A. Công thức hóa học của hợp chất A là


Câu 30 Vận dụng cao

Hợp chất của nguyên tố X với S là X2S3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH3. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là