Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 10 và 11

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu
Câu 2 Nhận biết

Vào năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch đã dâng lên vua Tự Đức bản điều trần có tên là

 


Câu 3 Nhận biết

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương là 


Câu 5 Thông hiểu

Những năm đầu thế kỉ XX, một số nhà yêu nước Việt Nam muốn học tập theo Nhật Bản để cứu nước không xuất phát từ lí do nào sau đây?

 


Câu 6 Nhận biết

Hiệp ước nào đánh dấu Việt Nam từ một quốc gia độc lập biến thành một nước thuộc địa nửa phong kiến?

 


Câu 12 Nhận biết

Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là quốc gia nào?

 


Câu 14 Thông hiểu
Câu 18 Nhận biết

Phong trào nào sau đây chịu ảnh hưởng trực tiếp của phong trào Duy tân đầu thế kỉ XX?

 


Câu 21 Thông hiểu

Đâu không phải luận điểm chứng minh khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896) là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

 


Câu 25 Vận dụng

Nhà tư sản nào ở Việt Nam được mệnh danh là “ông vua đường thủy”?

 


Câu 29 Vận dụng cao

Từ sự thất bại của cuộc kháng chiến chống Pháp cuối thế kỉ XIX, bài học quan trọng nhất rút ra cho các phong trào đấu tranh ở giai đoạn sau là gì?