Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 90 phút


Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ chương 1, chương 2 phần Đại số và toàn bộ chương 5, chương 6 phần Hình học

Bắt đầu làm bài