Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 9

Bắt đầu làm bài
Câu 5 Nhận biết

Chính đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô sản thế giới là tổ chức nào?

 


Câu 7 Nhận biết

Thắng lợi nào đã đưa chủ nghĩa xã hội từ lý thuyết trở thành hiện thực?

 


Câu 8 Nhận biết

Sau sự thất bại của ngọn cờ “phò vua cứu nước”, tầng lớp trí thức mới ở Đông Nam Á đã hướng cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc theo con đường nào?

 


Câu 10 Thông hiểu
Câu 11 Thông hiểu

Nhà tư tưởng nào sau đây không phải là đại diện của chủ nghĩa xã hội không tưởng?

 


Câu 12 Nhận biết

Ai là người đề xướng Chính sách kinh tế mới (NEP) được thực hiện ở nước Nga Xô Viết trong những năm 1921-1925?

 


Câu 15 Nhận biết

Đến cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á vẫn giữ được nền độc lập tương đối?

 


Câu 16 Nhận biết

Cuộc khủng hoàng kinh tế ở nước Mĩ (1929-1933) bắt đầu từ lĩnh vực nào?

 


Câu 21 Nhận biết

Nhà khoa học nào sáng chế ra bảng chữ cái cho điện tín gồm những gạch và dấu chấm vào giữa thế kỉ XIX?

 


Câu 27 Vận dụng

Đối với nước Nga, cách mạng tháng Mười Nga 1917 là một cuộc cách mạng