Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Unit 1 - Unit 3

Bắt đầu làm bài