Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 9

Bắt đầu làm bài
Câu 4 Nhận biết

Đến trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một nước

 


Câu 7 Thông hiểu
Câu 9 Nhận biết

Chính phủ tư sản lâm thời sau khi thành lập đã có thái độ như thế nào về cuộc chiến tranh đế quốc của nước Nga?


Câu 13 Nhận biết

Cùng với việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, giới cầm quyền Nhật Bản đẩy mạnh chiến tranh xâm lược khu vực nào trước hết?

 


Câu 16 Nhận biết

Nhân tố nào đã khiến cho nhịp độ phát triển của nền kinh tế Pháp chậm lại từ cuối thế kỉ XIX?

 

 


Câu 20 Nhận biết

Chiến thắng nào của Hồng quân Liên Xô đã buộc phát xít Đức kí văn kiện đầu hàng không điều kiện?

 


Câu 21 Nhận biết
Câu 22 Nhận biết
Câu 24 Vận dụng

Thực dân Anh cai trị Ấn Độ dưới hình thức nào?


Câu 27 Vận dụng
Câu 29 Vận dụng cao

Hình thức độc quyền phổ biến ở Đức cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là

 


Câu 30 Vận dụng cao

Sự kiện nào diễn ra trong chiến tranh thế giới thứ nhất có tác động tích cực đến cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam?