Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 2

Số câu: 40 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1, 2, 3

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Thông hiểu
Câu 4 Nhận biết
Câu 5 Thông hiểu

Căn cứ vào đâu để người ta phân chia các nơron thành 3 loại : nơron hướng tâm, nơron trung gian và nơron li tâm ?

 


Câu 7 Thông hiểu

Hệ cơ quan nào có vai trò thực hiện quá trình sinh sản ?


Câu 12 Nhận biết

Hiện tượng bạch cầu bao lấy và nuốt vi khuẩn gây bệnh được gọi là:


Câu 14 Thông hiểu

Ở người, loại mạch nào dưới đây vận chuyển máu đỏ thẫm ?


Câu 17 Thông hiểu

Nguyên tố hóa học nào dưới đây tham gia cấu tạo nên prôtêin, lipit, gluxit và cả axit nuclêic ?


Câu 18 Nhận biết

Các cơ quan sau đây có trong khoang ngực là;


Câu 19 Nhận biết
Câu 20 Nhận biết

Máu thực hiện trao đôi khí là máu ở trong:


Câu 23 Nhận biết

Máu đi từ tim tới các cơ quan có màu đỏ tươi nhưng khi quay trở lại từ các cơ quan về tim lại có màu đỏ thẫm vì


Câu 26 Thông hiểu

Tế bào limphô T có khả năng tiết ra chất nào dưới đây ?


Câu 27 Thông hiểu
Câu 28 Nhận biết

Loại tế bào máu nào đóng vai trò chủ chốt trong quá trình đông máu ?


Câu 30 Thông hiểu

Loại tế bào máu làm nhiệm vụ vận chuyển O2 và CO2 là:


Câu 32 Thông hiểu

Khi nói về sự tạo thành xinap, nhận định nào dưới đây là đúng ?

1. Được tạo thành giữa đầu mút sợi trục của nơron này với đầu mút sợi nhánh của nơron khác

2. Được tạo thành giữa đầu mút sợi trục của nơron này với đầu mút sợi trục của nơron khác

3. Được tạo thành giữa đầu mút sợi nhánh của nơron này với đầu mút sợi nhánh của nơron khác

4. Được tạo thành giữa đầu mút sợi trục của nơron với cơ quan phản ứng


Câu 33 Vận dụng

Khi chúng ta bơi cật lực, hệ cơ quan nào dưới đây sẽ tăng cường độ hoạt động ?


Câu 34 Vận dụng

Trong các tế bào sau đây, tế bào nào có dạng hình đĩa ?


Câu 35 Vận dụng

Dựa trên cơ sở nào mà người ta phân chia các loại mô chính trong cơ thể?


Câu 36 Vận dụng

Hiện tượng người sờ tay vào vật nóng thì rụt lại và hiện tượng chạm tay vào cây trinh nữ thì lá cụp lại có gì giống nhau ?


Câu 37 Vận dụng

Chúng ta sẽ bị mất nhiều nước trong trường hợp nào sau đây ?


Câu 38 Vận dụng

Trong chu kì tim, van nhĩ – thất đóng lại ở pha:


Câu 39 Vận dụng

Thành phần nào dưới đây có ở cả máu và dịch bạch huyết ?


Câu 40 Vận dụng cao

Dưới đây là cấu tạo chung của một đốt sống:

Quan sát các đốt sống ngực:Ta thấy các đốt sồng này có mỏm gai dài. Điều này giúp