Đề kiểm tra giữa học kì II - Đề số 2

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 40 phút


Phạm vi kiểm tra: chương 4+5

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết

Khí được con người sử dụng để hô hấp là:


Câu 3 Nhận biết

Ở điều kiện thường, hiđro là chất ở trạng thái nào?

 


Câu 5 Thông hiểu
Câu 7 Thông hiểu
Câu 8 Thông hiểu

Khử hoàn toàn 8 gam một oxit của kim loại R (có hoá trị II) cần vừa đủ 2,24 lít H2 (đktc). Kim loại R là:


Câu 9 Thông hiểu
Câu 12 Thông hiểu
Câu 13 Thông hiểu
Câu 14 Nhận biết

Cho các chất sau: H2SO4, HCl, NaCl, CuSO4, NaOH, Mg(OH)2. Số chất thuộc loại axit là:


Câu 16 Thông hiểu
Câu 19 Thông hiểu

Sau phản ứng Zn và HCl trong phòng thí nghiệm, đưa que đóm đang cháy vào ống dẫn khí, khí thoát ra cháy được trong không khí với ngọn lửa màu gì?


Câu 20 Thông hiểu

Cho các phản ứng hóa học sau:

1) 2H2 + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2H2O

2) CuO + H2 → Cu + H2O

3) 2KNO3 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2KNO2 + O2

4) 4P + 5O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2P2O5

5) 2Fe(OH)3 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$  Fe2O+ 3H2O

6) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

7) CaO + CO2 → CaCO3

Số phản ứng phân hủy và số phản ứng hóa hợp lần lượt là


Câu 22 Thông hiểu

Những chất nào sau đây được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?


Câu 23 Vận dụng

Tính số gam kali clorat cầm thiết để điều chế được 48 gam khí oxi?

 


Câu 24 Vận dụng

Dùng hết 5 kg than (chứa 90% cacbon và 10% tạp chất không cháy) để đun nấu. Biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí. Hỏi thể tích không khí (ở đktc) đã dùng là bao nhiêu lít?

 


Câu 25 Vận dụng

Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hidro tác dụng với 2,8 lít khí oxi (đktc)?

         


Câu 26 Vận dụng

Dẫn 7,84 lít khí H2 (đktc) qua một oxit nung nóng thu được 22,4 gam kim loại M (phản ứng hoàn toàn). Kim loại M là


Câu 27 Vận dụng

Cho một thanh sắt nặng 5,6 gam vào bình đựng dung dịch axit clohiđric loãng, dư thu được dung dịch A và khí bay lên. Cô cạn dung dịch A được m gam chất rắn. Hỏi dung dịch A là gì và tìm m

 


Câu 28 Vận dụng

Cho mẩu Na vào cốc nước dư thấy có 4,48 lít khí bay lên ở đktc. Tính khối lượng Na phản ứng

 


Câu 29 Vận dụng

Cho 0,1 mol NaOH tác dụng với 0,2 mol HCl, sản phẩm sinh ra sau phản ứng là muối NaCl và nước. Khối lượng muối NaCl thu được là

 


Câu 30 Vận dụng

Khối lượng muối thu được khi cho 9,75 gam kẽm tác dụng với 9,8 gam axit sunfuric (H2SO4) là