Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 5

Số câu: 20 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 10

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Trong giai đoạn từ năm 1893 đến năm 1913, lãnh tụ tối cao của khởi nghĩa Yên Thế là ai?

 


Câu 2 Nhận biết

Ai là người đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế?

 


Câu 3 Thông hiểu

“Dập dìu trống đánh cờ xiêu

Phen này quyết đánh cả triều lẫn Tây”

(SGK lịch sử 8, trang 121)

Hai câu thơ trên phản ánh điều gì về nhiệm vụ đấu tranh của nhân dân ta sau khi triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?


Câu 5 Nhận biết

Ai là người đã kiên trì gửi lên triều đình 30 bản điều trần?

 


Câu 8 Nhận biết

Lực lượng chủ yếu tham gia trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX là

 


Câu 20 Vận dụng cao

Từ sự thất bại của cuộc kháng chiến chống Pháp cuối thế kỉ XIX, bài học quan trọng nhất rút ra cho các phong trào đấu tranh ở giai đoạn sau là gì?