Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 3

Số câu: 20 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 10

Bắt đầu làm bài
Câu 3 Thông hiểu
Câu 10 Nhận biết

Hiệp ước nào đánh dấu Việt Nam từ một quốc gia độc lập biến thành một nước thuộc địa nửa phong kiến?

 


Câu 12 Nhận biết

Ai là người đã kiên trì gửi lên triều đình 30 bản điều trần?

 


Câu 14 Thông hiểu

Đâu không phải luận điểm chứng minh khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896) là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

 


Câu 16 Vận dụng

Đâu không phải cơ hội phản công thực dân Pháp mà triều đình Huế đã bỏ qua trong những năm cuối thế kỉ XIX?

 


Câu 17 Vận dụng

So với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương (1885 – 1896), khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) có sự khác biệt căn bản là

 


Câu 20 Vận dụng cao

Từ sự thất bại của cuộc kháng chiến chống Pháp cuối thế kỉ XIX, bài học quan trọng nhất rút ra cho các phong trào đấu tranh ở giai đoạn sau là gì?