Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 20 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 10

Bắt đầu làm bài
Câu 6 Thông hiểu
Câu 7 Thông hiểu
Câu 8 Nhận biết

Ai đã lãnh đạo quân đội triều đình chống lại cuộc tấn công của quân Pháp vào thành Hà Nội lần thứ nhất?

 


Câu 11 Nhận biết

Vị tướng chỉ huy quân Pháp tấn công ra Bắc Kì lần thứ hai (1883) là ai?


Câu 12 Nhận biết

Ai là người đã kiên trì gửi lên triều đình 30 bản điều trần?