Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 20 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 3

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết

Nước nào được mệnh danh là “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”?

 


Câu 4 Nhận biết

Đến cuối thế kỉ XIX, nền công nghiệp Pháp đứng sau những nước nào?

 


Câu 16 Vận dụng

Điểm tương đồng trong sự phát triển kinh tế của các nước tư bản cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là gì?

 


Câu 19 Vận dụng cao

Điểm khác nhau cơ bản giữa cách mạng tư sản Anh với chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là


Câu 20 Vận dụng cao

Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX có điểm gì mới so với thời kì giữa thế kỉ XIX?