Đề kiểm tra 45 phút Chương 2: Phản ứng hóa học

Số câu: 30 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 2: Phản ứng hóa học

Bắt đầu làm bài
Câu 4 Vận dụng

Cho các hiện tượng sau:

 (1) Mực hòa tan vào nước

(2) Khi đánh diêm có lửa bắt cháy

(3) Mặt trời mọc sương bắt đầu tan

(4) Sắt nung nóng để thành rèn dao, cuốc, xẻng

(5) Giũa một đinh sắt thành mạt sắt

Số các hiện tượng hóa học là:


Câu 13 Thông hiểu

Khi nung  đá vôi ở  nhiệt độ cao người ta thu được các sản phẩm là cacbon đioxit và canxi oxit.  Chọn phương trình chữ đúng với phản ứng trên?


Câu 14 Thông hiểu

Khi nung nóng CaCO3 thấy khối lượng chất rắn sau phản ứng so với chất rắn ban đầu:


Câu 17 Thông hiểu

Khi thổi hơi thở vào dung dịch canxi hiđroxit ( nước vôi trong). Ta quan sát thấy hiện tượng trong ống nghiệm chứa dung dịch canxi hiđroxit là:


Câu 18 Vận dụng

Cho PƯHH : Fe + O2 → Fe3O4. Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong phản ứng lần lượt là:


Câu 23 Thông hiểu
Câu 24 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn 12 gam cacbon trong không khí thu được 44 gam khí cacbon đioxit (CO2). Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là:


Câu 26 Vận dụng

Biết rằng nhôm Al tác dụng với khí  oxi tạo ra chất Al2O3. Lập phương trình hóa học của phản ứng và cho biết tỉ lệ số nguyên tử  Al lần lượt với số phân tử của hai chất khác trong phản ứng.


Câu 28 Vận dụng

Khi nung đá vôi tới 90% khối lượng (chính bằng phần trăm chứa canxicacbonat) thu được 11,2 tấn canxi oxit và 8,8 tấn cacbonic. Khối lượng đá vôi lấy đem nung là:


Câu 29 Vận dụng

Đốt cháy 1,5 g kim loại Mg trong không khí thu được 2,5 g hợp chất magiê oxit MgO. Khối lượng khí oxi đã phản ứng là:


Câu 30 Vận dụng

Cho hỗn hợp gồm hai muối A2SO4 và BSO4 có khối lượng 44,2 g tác dụng vừa đủ với 62,4 g BaCl2 trong dung dịch thì cho 69,9 g kết tủa BaSO4 và 2 muối tan. Khối lượng 2 muối tan sau phản ứng là: