Đề kiểm tra 45 phút chương 2: Phân thức đại số - Đề số 1

Số câu: 25 câu  Thời gian làm bài: 45 phút


Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ chương 2: Phân thức đại số

Bắt đầu làm bài