Đề kiểm tra 15 phút lần 2 học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 11

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Thông hiểu

Những năm đầu thế kỉ XX, một số nhà yêu nước Việt Nam muốn học tập theo Nhật Bản để cứu nước không xuất phát từ lí do nào sau đây?

 


Câu 2 Nhận biết

Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam không bao gồm thành phần nào dưới đây?

 


Câu 4 Nhận biết

Phan Bội Châu chủ trương cứu nước bằng các dựa vào

 


Câu 7 Nhận biết

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương là