Đề kiểm tra 15 phút lần 2 học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 11

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết

Phương thức bóc lột chính của các chủ đất mới trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là gì?

 


Câu 5 Nhận biết

Bộ phận nào của giai cấp địa chủ phong kiến có tinh thần yêu nước chống đế quốc?

 


Câu 8 Nhận biết

Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là quốc gia nào?

 


Câu 10 Vận dụng cao

Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi

Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác

Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất

Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre”.

(Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên)

Những câu thơ trên nhắc đến sự kiện lịch sử nào?