Đề kiểm tra 15 phút lần 2 học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 3

Bắt đầu làm bài
Câu 3 Nhận biết

Đến cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á vẫn giữ được nền độc lập tương đối?

 


Câu 6 Nhận biết

Khu vực nào ở Trung Quốc là vùng ảnh hưởng của Nhật Bản đầu thế kỉ XX?

 


Câu 7 Nhận biết

Đại diện ưu tú nhất của phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?

 


Câu 8 Vận dụng

Thực dân Anh cai trị Ấn Độ dưới hình thức nào?


Câu 10 Vận dụng cao