Đề kiểm tra 15 phút lần 2 học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 3

Bắt đầu làm bài
Câu 5 Nhận biết

Đến giữa thế kỉ XIX, nước thực dân nào đã đặt được ách thống trị ở Ấn Độ?

 


Câu 7 Nhận biết

Đại diện ưu tú nhất của phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?