Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 2 - Đề số 3

Số câu: 12 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Unit 8

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Choose the word which is stresses differently from the rest.


Câu 2 Thông hiểu

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.


Câu 3 Thông hiểu

Choose the best answer. 

The Louvre Museum _______ from 9 a.m to 6 p.m everyday except Tuesday and Wednesday.


Câu 4 Nhận biết

Choose the best answer. 

Look! A cat ________ up the tree.


Câu 5 Thông hiểu

Choose the best answer.

The city has an atmosphere which is quite ______. You will never feel like that in other places.


Câu 6 Nhận biết

Choose the best answer.

I find it hard to understand that foreigner because of his _______.


Câu 7 Thông hiểu

Choose the best answer. 

Jane ________ in the guitar club next Saturday because she's busy.


Câu 8 Nhận biết

Choose the best answer. 

Jimmy's music class ______ at 4 o' clock.


Câu 9 Vận dụng

Choose the best answer.

The dove is a universal _______ of peace.


Câu 10 Vận dụng

Choose the best answer.

Niagara Falls is a great ______ on the border of the USA and Canada.


Câu 11 Vận dụng

Choose the best answer. 

Some beauty spots in this city _____ reconstructed to attract more visitors.


Câu 12 Vận dụng

Choose the best answer. 

John has just bought the airplane ticket. He  ______ his parents in New Zealand next week.