Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 2 - Đề số 3

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 10

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Thông hiểu
Câu 9 Vận dụng cao

Từ sự thất bại của cuộc kháng chiến chống Pháp cuối thế kỉ XIX, bài học quan trọng nhất rút ra cho các phong trào đấu tranh ở giai đoạn sau là gì?