Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 10

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết

Ai là người đã kiên trì gửi lên triều đình 30 bản điều trần?

 


Câu 3 Thông hiểu
Câu 4 Thông hiểu