Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 1 và chương 2

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết

Lĩnh vực đầu tiên ứng dụng máy móc vào sản xuất ở Anh là

 


Câu 3 Nhận biết