Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Hô hấp - Đề số 1

Số câu: 15 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 4

Bắt đầu làm bài
Câu 2 Nhận biết

Bộ phận nào dưới đây không thuộc hệ hô hấp ?


Câu 6 Thông hiểu

Loại khí nào dưới đây thường gây viêm, sưng lớp niêm mạc, cản trở trao đổi khí và có thể gây chết người khi dùng với liều cao ?


Câu 11 Thông hiểu
Câu 13 Nhận biết

Chất độc nào dưới đây có nhiều trong khói thuốc lá ?