Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Vận động - Đề số 1

Số câu: 15 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Chương 2

Bắt đầu làm bài
Câu 1 Nhận biết

Chọn từ thích hợp để điền vào dấu ba chấm trong câu sau : Mỗi … là một tế bào cơ.


Câu 3 Thông hiểu

Cơ thể người có khoảng bao nhiêu cơ ?


Câu 4 Thông hiểu
Câu 7 Nhận biết
Câu 9 Thông hiểu

Con người có bao nhiêu đôi xương sườn cụt không gắn với xương ức qua phần sụn ?


Câu 12 Nhận biết

Đặc điểm tiến hoá của hệ cơ người so với động vật (ở lớp Thú) là gì?


Câu 13 Nhận biết

Khi ném quả bóng vào một rổ treo trên cao, chúng ta đã tạo ra