Đề kiểm tra 15 phút chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức - Đề số 2

Số câu: 10 câu  Thời gian làm bài: 15 phút


Phạm vi kiểm tra: Từ bài phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung đến bài phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức

Bắt đầu làm bài
Câu 3 Thông hiểu

Cho \(27{x^3} - 0,001 = \left( {3x - 0,1} \right)\left( {...} \right)\) . Biểu thức thích hợp điền vào dấu \(...\) là


Câu 6 Vận dụng
Câu 7 Vận dụng

Có bao nhiêu giá trị \(x\) thỏa mãn \({x^2}\left( {x - 2} \right) = 3x\left( {x - 2} \right)\)


Câu 9 Vận dụng

Cho \({x^6} - 1 = \left( {x + A} \right)\left( {x + B} \right)\left( {{x^4} + {x^2} + C} \right)\), biết \(A,\,B,C\) là các số nguyên. Khi đó \(A + B + C\) bằng


Câu 10 Vận dụng cao

Có bao nhiêu cặp số nguyên \(\left( {x;y} \right)\) thỏa mãn \({x^2} + 102 = {y^2}.\)